Επιταγή Κατάρτισης

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ : 1.600,00 €
ΘΕΩΡΙΑ : 100 ΩΡΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : 300 ΩΡΕΣΑντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε(25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο.

Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.


Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 16.000 άνεργοι, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, με την ακόλουθη κατανομή σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.


Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης


Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.


H πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων, στο πλαίσιο της παρούσας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση δύο ή περισσότερων τμημάτων κατάρτισης, του ιδίου ή άλλου παρόχου κατάρτισης, πραγματοποιείται στην ίδια επιχείρηση και για το ίδιο χρονικό διάστημα ή κατά μεγάλο μέρος αυτού, τότε οι θέσεις πρακτικής υπολογίζονται όχι για το κάθε τμήμα κατάρτισης χωριστά, αλλά για το σύνολο των τμημάτων στα οποία μετέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση.
 2. Η επιχείρηση, στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, ορίζει ως εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης, εργαζόμενο της επιχείρησης συνδεόμενο με αυτήν με οιανδήποτε σχέση εργασίας ή τον ίδιο τον επιχειρηματία, η παρουσία του οποίου καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στο χώρο υλοποίησής της είναι υποχρεωτική.
 3. Η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο εργοτάξιο μιας επιχείρησης μπορεί να διεξαχθεί σε τμήματα, όπου η αναλογία εκπαιδευτών πρακτικής και καταρτιζομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτές για κάθε τμήμα (όχι πάνω από 15 καταρτιζόμενους).
 4. Η πρακτική άσκηση πρέπει να εποπτεύεται, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από τον ορισμένο από τον πάροχο κατάρτισης Επόπτη Πρακτικής άσκησης.

Οι επιχειρήσεις / φορείς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, κατατάσσονται ως προς την ταξινόμηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων στους ακόλουθους κωδικούς σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.


Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος: ΣΤΑΚΟΔ : 42
Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: ΣΤΑΚΟΔ : 37,38,39
Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: ΣΤΑΚΟΔ : 61.20, 62.01, 62.03,62.09, 63.11


Οι δηλώσεις (προσύμφωνο συνεργασίας) θα περιέχουν και θα αναγράφουν υποχρεωτικά μεταξύ των άλλων:

 • την πλήρη επωνυμία της συνεργαζόμενης επιχείρησης,
 • τον ΑΦΜ της συνεργαζόμενης επιχείρησης,
 • τον κωδικό αριθμό Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ) της συνεργαζόμενης επιχείρησης, το οποίο θα προκύπτει από στοιχεία ΤΑΧΙS- NET,
 • τον αριθμό των εργαζομένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις στις 30 Ιούνιου 2014, θα συνοδεύεται δε με αντίγραφο της Α.Π.Δ 30 Ιουνίου 2014.

 

Θέσεις πρακτικής άσκησης

 

 • Οι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν στη δράση, προσκομίζοντας προς τον Ο.Α.Ε.Δ. προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης των επιχειρήσεων με τις οποίες προτίθενται να συνεργασθούν, συνολικά μέχρι τον διπλάσιο αριθμό ατόμων που οι συμβαλλόμενες / συνεργαζόμενες επιχειρήσεις απασχολούν αθροιστικά (ως Α.Π.Δ 30 Ιουνίου 2014).
 • Ο αριθμός των ατόμων θα προκύπτει από το σύνολο των ημερών ασφάλισης διαιρούμενο δια του 25.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙΔικαιολογητικά

Α. Κλάδος: Κατασκευαστικός - Τεχνικός κλάδος, και κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 1. Φωτοτυπία Κάρτα Ανεργίας - Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας - Ηλικία υποψηφίου.
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικό ή Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου Οικογενειακό έτος 2014 με εισοδήματα του 2013
 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα.

Σημείωση: ως βεβαίωση προϋπηρεσίας νοείται:

- είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης

- είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.


Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.


Πίνακας 2. Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Από 0 έως 12 μήνες

10

Άνω των 12 μηνών

20

2

Ηλικία υποψηφίου

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Από 29 - 45 ετών

30

Άνω των 45 ετών

20

3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου
(για το Διαχ. έτος 2013)

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Μέχρι 8.000€

20

Από 8.001 έως 15.000€

15

Από 15.001€ έως 20.000€

10

Πάνω από 20.001

0

4

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα

(Μέγιστος βαθμός: 50 μόρια)

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος

20

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος

40

Επαγγελματική Άδεια
ή Δίπλωμα

50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμο/γία:

120 μόρια

 

Β. Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Φωτοτυπία Κάρτα Ανεργείας - Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας - Ηλικία υποψηφίου.
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικό ή Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου Οικογενειακό έτος 2014 με εισοδήματα του 2013
 4. Φωτοτυπία Πτυχίου ή Απολυτηρίου - Εκπαιδευτικό Επίπεδο
 5. Επαγγελματική Εμπειρία

Σημείωση: ως Επαγγελματική Εμπειρία νοείται:

- είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης

- είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.

 

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε άνεργο είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.

Πίνακας 3. Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Από 0 έως 12 μήνες

10

Άνω των 12 μηνών

20

2

Ηλικία υποψηφίου

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Από 29 - 45 ετών

30

Άνω των 45 ετών

20

3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου
(για το οικ. έτος 2014)

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Μέχρι 8.000€

20

Από 8.001 έως 15.000€

15

Από 15.001€ έως 20.000€

10

Πάνω από 20.001

0

4

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

ΙΕΚ/Τεχνικό Λύκειο

10

ΑΕΙ/ΤΕΙ

20

5

Επαγγελματική Εμπειρία

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος

15

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος

30

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμ/γία:

120 μόρια

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΟΤΖΗΔΕΣ)

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΤΕΣ

 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΙΙ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB&MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων

 

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων & WORKFLOW

 

Στελέχη για την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και εμπιστευτικότητα δεδομένων

 

Στελέχη Τοπογραφίας και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

 

 

Επιλογή Γλώσσας

Φόρμα Σύνδεσης